Stadgar


 

STADGAR FÖR OAXENS BÅTKLUBB (OBK)           Reviderade och antagna vid årsmöte 2021-02-28

§ 1 Båtklubbens ändamål och säte

1.1 OBK bildades 1948. Klubbens ändamål är att främja båtlivet, inklusive tävlings- och ungdomsverksamhet, och att verka för gott kamratskap.

1.2 Klubben skall med sin verksamhet bereda nöje och avkoppling samt ge medlemmarna kunskap om navigation, sjömanskap och de regler och lagar som gäller till sjöss.

1.3 Klubben och dess medlemmar ska verka för en god miljö samt för att bibehålla och utveckla skärgårdens natur- och rekreationsvärden.

1.4 Klubben skall också med sin verksamhet i möjligaste mån tillgodose medlemmarnas behov av båtplatser, uppläggningsplatser samt sjö- och torrsättningshjälp.

1.5 Klubben har sitt säte vid Skanssundet, Hörningsholm 2:1, på Mörkö i Södertälje kommun, 153 93 MÖRKÖ.

§ 2 Medlemskap

2.1 Medlemskap erhålls efter ansökan till styrelsen, eller av styrelsen utsedd person. Om en båt ägs av flera personer måste samtliga delägare vara medlemmar (gäller inte delägarskap mellan äkta make/a, sambos och registrerade partners) En delägare ska vara Båtägande medlem, övriga ska vara Delägarmedlemmar.

2.2 Det finns i Oaxens Båtklubb tre olika medlemskap: Båtägande medlem- Medlem som varaktigt har tilldelats sommar och/eller vinterplats vid klubbens hemmahamn, och som har tillgång till egen nyckel. Båtägande medlem har rösträtt. Delägarmedlem- Person som äger båt tillsammans med Båtägande medlem. Delägarmedlem betalar inträdesavgift, har tillgång till egen nyckel men har inte rösträtt. Delägarmedlem svarar solidariskt med Båtägande medlem för förpliktelser gentemot Oaxens Båtklubb. Medlem- Person som vill delta i föreningen och av föreningen anordnade aktiviteter. Den har inte tillgång till nyckel och inte rösträtt.

2.3 Varje ny medlem skall informeras om klubbens hemsidesadress på Internet där all väsentlig skriftlig information om klubben finns att tillgå. Båtägande medlemmar skall dessutom förses med klubbens standert och dekal.

2.4 Utträde ur klubben skall anmälas till styrelsen. Löpande redan inbetalda årsavgifter som medlemsavgift, båtplats- och uppläggningsavgift återbetalas därvid inte. Ej heller återbetalas erlagd handpenning till bryggplatsinsats. Hel erlagd bryggplatsinsats betalas dock tillbaka med det belopp som medlemmen har betalat så snart en annan medlem har övertagit- och betalat insatsen för den aktuella platsen.

2.5 Medlem, som begått brott riktat mot klubben eller dess medlemmar, flagrant brutit mot klubbens stadgar, ordningsregler och fattade beslut, eller som motarbetat klubbens verksamhet och ändamål, eller medvetet skadat klubbens anseende, kan uteslutas av styrelsen. En på detta sätt utesluten medlem äger ej rätt att återfå några som helst erlagda medel.

§ 3 Verksamhetsår

3.1 Båtklubbens verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 4 Bryggplats och uppläggningsplats

4.1 De som tilldelats brygg- och/eller uppläggningsplats anses ha individuella kontrakt med klubben för dessa faciliteter. Kontrakten handlägges av hamnfogden.

§ 5 Avgifter

5.1 Avgifter till klubben fastställs vid årsmötet och ska gälla innevarande- och delvis också föregående verksamhetsår.

5.2 Varje medlem förbinder sig att erlägga de av klubben beslutade avgifterna, som aviseras av klubbens kassör, senast det förfallodatum som beslutats av styrelsen. Nya medlemmar skall betala sina avgifter i anslutning till det att medlemskap har beviljats. Medlemmar som beviljas inträde efter 1/9 behöver inte betala den årliga medlemsavgiften för innevarande år.

5.3 Medlem, som erhåller bryggplats efter 1/9, behöver endast betala en handpenning på 10% av depositionsavgiften. Resten skall betalas senast i samband med första ordinarie utdebitering påföljande kalenderår. Om inte så sker förlorar medlemmen rätten till båtplatsen och handpenningen är förverkad.

5.4 Medlem som vill säga upp sitt kontrakt på uppläggningsplats måste göra det senast 1/9 för att inte bli debiterad uppläggningsavgift för kommande vintersäsong.

5.5 Medlem som inte erlagt beslutade avgifter inom angiven tid och efter påminnelse, skall anses ha begärt utträde ur klubben.

5.6 Avvikelser i dessa betalningsregler kan, i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger, beviljas av klubbens kassör.

§ 6 Styrelse

6.1 Klubbens styrelse skall bestå av minst fem ledamöter som är medlemmar:

– Ordförande

– Sekreterare

– Kassör

– Två hamnfogdar (Skansholmen resp. Björnö)

6.2 Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Reservationer mot tagna beslut skall antecknas i protokollet.

6.3 Styrelsen är gemensamt ansvarig för klubbens angelägenheter.

§ 7 Styrelseval

7.1 På årsmötet fastställs styrelsens storlek och ledamöter väljs. Samtliga ledamöter väljs normalt för en tid av två år.

§ 8 Styrelsens åligganden

8.1 Det åligger styrelsen att svara för den löpande organisationen och förvaltningen av klubbens verksamhet.

8.2 Det åligger ordföranden att leda förhandlingarna vid styrelsens möten samt underteckna de därvid upprättade protokollen och fattade besluten. Ordföranden skall vidare bevaka att alla års- medlemsmötes- och styrelsebeslut blir verkställda, att klubbens stadgar och ordningsregler efterlevs samt vid behov representera klubben.

8.3 Det åligger sekreteraren att föra tydliga protokoll vid styrelsens sammanträden samt sammankalla till dessa. Dessutom skall sekreteraren i samarbete med övriga styrelsen upprätta klubbens årliga verksamhetsberättelse, som sedan undertecknas av samtliga styrelseledamöter.

8.4 Det åligger vice sekreteraren att vid ordinarie sekreterarens förfall träda i dennes ställe. Vice sekreteraren ska också bistå övriga styrelsefunktionärer med administrativa uppgifter och samordna information till den informationsansvariga för klubbens hemsida.

8.5 Kassören skall placera klubbens medel på postgiro- och bankkonto, som årsmötet beslutat.

8.6 För särskilda utredningar och uppgifter kan styrelsen utse arbetsutskott. Ett arbetsutskott kan bestå av en eller flera medlemmar från- eller utanför styrelsen.

8.7 Särskilda ordningsregler kan ibland behövas för skilda ändamål i klubbens verksamhet. Styrelsen svarar för att ordningsregler upprättas där så behövs, samt för deras innehåll och efterlevnad.

§ 9 Firmateckning

9.1 Båtklubbens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

9.2 Kassören äger rätt att självständigt attestera löpande utgifter samt själv sköta uttag från klubbens bank- och postgirokonto.

§ 10 Revisorer

10.1 Båtklubbens verksamhet och räkenskaper granskas av två revisorer.

10.2 På årsmöte väljs två revisorer för en tid av ett år.

10.3 Revisorerna äger rätt, att när som helst under verksamhetsåret granska klubbens räkenskaper.

10.4 För granskning av räkenskaperna och förvaltningen ska bokföringsböcker och annat räkenskapsmaterial, förda protokoll och styrelsens verksamhetsberättelse ställas till revisorernas förfogande före januari månads utgång.

10.5 Senast en vecka före årsmötet ska revisorerna framlägga synpunkter till styrelsen på kalenderårets räkenskaper.

10.6 Revisorerna ska avge revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen på årsmötet.

§ 11 Årsmöte och medlemsmöten

11.1 Klubben ska varje år hålla årsmöte före februari månads utgång.

11.2 Minst ett medlemsmöte ska dessutom hållas. Medlemsmöte hålls lämpligen i anslutning till sjösättningen i april/maj och/eller vid upptagningen i september/oktober.

11.3 Kallelse till årsmötet ska ske skriftligen senast 14 dagar före mötet och samtidigt meddelas på klubbens hemsida. Årsmöteshandlingar samt motioner till årsmötet ska finnas tillgängliga då kallelse utgår.

11.4 Kallelse till medlemsmöten meddelas på klubbens hemsida och anslås på klubbhuset.

11.5 Extra medlemsmöte hålls om styrelsen finner anledning till det eller om en tiondel av medlemmarna skriftligen begär det. I kallelsen till extra medlemsmöte ska anledningen tydligt framgå.

11.6 Ärende som medlem önskar få behandlat på årsmöte eller medlemsmöte ska skriftligen ha kommit styrelsen till del minst 3 veckor före mötet.

11.7 Alla beslut fattas med enkel majoritet, utom ändringar av stadgarna, som fordrar ¾ majoritet.

11.8 Ändringar och tillägg i stadgarna beslutas på två efter varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Om stadgeändring ska göras, ska det i kallelsen anges att förslag till stadgeändring föreligger och redovisas vilka stadgeändringar som avses.

11.9 Rösträtt på årsmöte och medlemsmöte har båtägande medlem.

§ 12 Årsmötets dagordning

12.1 Årsmötets dagordning ska innehålla:

1. Mötets öppnande

2. Mötets behöriga utlysande

3. Fastställande av dagordningen

4. Val av ordförande för årsmötet

5. Val av sekreterare för årsmötet

6. Val av två personer att justera protokollet samt vara rösträknare

7. Verksamhetsberättelse

8. Balans- och Resultaträkning

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av Verksamhetsberättelse samt Balans- och Resultaträkning

11. Beslut i anledning av klubbens vinst eller förlust

12. Styrelsens ansvarsfrihet

13. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår

14. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår

15. Val av styrelse
a) Fastställande av styrelsens storlek
b) Val av styrelseledamöter

16. Val av revisorer

17. Val av valberedning

18. Val av festkommitté

19. Motioner till årsmötet

20. Mötets avslutande

§ 13 Allmänna bestämmelser

13.1 Klubbens flagga, standert och dekal är vit, tvåtungad och med blå kant. I det vita fältet ett O i rött samt BK och ett ankare i blått.

13.2 Medlemmar äger ej rätt att tillverka eller förvanska klubbens flagga, standert eller dekal.

13.3 Klubbens flagga, standert eller dekal får inte bäras eller föras av någon som inte är medlem.

13.4 Medlem är skyldig att följa vad års-, medlems- och styrelsemöten beslutar om arbetsplikt.

§ 14 Klubbens upplösning

14.1 Beslut om klubbens upplösning ska, för att vara giltigt, fattas med ¾ majoritet av de röstande vid två på varandra följande årsmöten.

14.2 I kallelsen skall till båda årsmötena anges att förslag om klubbens upplösning föreligger.

14.3 Om beslut tas om klubbens upplösning vid det första årsmötet skall det bildas ett arbetsutskott, som senast inför nästa årsmöte, skall ha utrett och föreslå hur upplösningen praktiskt skall gå till, vilken tidplan som skall gälla samt hur klubbens tillgångar skall disponeras.

14.4 Om beslut om upplösning fattas, ska klubbens tillgångar tillfalla det ändamål, som årsmötet beslutar.

Revisionshistorik

2021-02-28 (6,7,8 och 12 §§, andra omröstningen)

2017-05-07 (Hela 2 §, andra omröstningen)

2017-02-18 (Hela 2 §, första omrötningen)

2015-05-03 (andra omröstning och därmed antagen)

2015-02-07 (första omröstning av ändring 4.1)

2011-05-08 (andra omröstninen och därmed antagen)

2011-02-21 (första omröstningen)

2010-05-09 (andra omröstningen och därmed godkänd)