Ordningsregler

Reviderad 2020-09-02

för OBK:s hamn- och varvsområde vid Skanssundet

1.      ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1       Var aktsam om våra gemensamma tillhörigheter. Om du av oaktsamhet skadar dem, blir du ersättningsskyldig. För vår gemensamma trevnad, håll rent omkring Dig! Alla personliga sopor och avfall skall tas med hem! 

 1.2       Se till att grindar och dörrar hålls låsta. Släpp inte in obehöriga inom OBK:s område. Nyckeln får INTE överlåtas eller kopieras.

 1.3       Bilparkering är inte tillåten framför väg till bryggan eller på upptagnings- och sjösättningsrampen.

1.4       Kör bil på ett sådant sätt att Du undviker att skada utlagda slangar och sladdar med tillhörande kopplingar!

1.5         Håll dig underrättad genom att läsa anslagstavlan på klubbhuset och klubbens hemsida.

1.6         Glöm inte att meddela hamnfogden eller någon annan i styrelsen vid förändring av Ditt båtägande eller medlemskap.

2            VARVSOMRÅDE

2.1         Medlem som utnyttjar tilldelad uppläggningsplats har rätt till uppläggning efterföljande vintersäsong. Denna rätt kan av medlemmen sägas upp senast den 1 september. Därefter blir den bindande och medlemmen blir debiterad uppläggningsavgift även om platsen inte utnyttjas. Annan medlem bereds uppläggningsplats i mån av utrymme. Hamnfogden administrerar kölistan och bestämmer turordningen.

2.2       Upptagning och sjösättning sker samordnat och rationellt under de dagar som styrelsen bestämmer. Tid och turordningslistor iordningställs av hamnfogde eller av styrelsen utsedd person i eller utanför styrelsen. Listan skall finnas på hemsidan samt på anslagstavlan vid klubbhuset. Eventuella fel i dessa listor skall snarast meddelas till hamnfogden eller styrelsen. Upptagning/sjösättning på andra dagar än de av styrelsen beslutade skall godkännas av hamnfogden.

2.3         Den dag du sjösätter eller tar upp din båt skall alla Dina förfallna avgifter till klubben vara betalda och Du skall på begäran kunna visa upp försäkringsbrev på giltig båtförsäkring. De regler och anvisningar som hamnfogden och hans medhjälpare meddelar skall Du rätta dig efter, så att arbetet går snabbt och säkert!

2.4         Klubbens båtstöttor skall användas när båten står på land. Båtägare ansvarar själv för att stöttorna och båt är rätt uppställda. 

2.5         Se till att tilldelade stöttor finns uppställda på anvisad plats vid avlastningen av Din båt, annars sätts den tillbaka i sjön igen!

2.6         Efter sjösättningen skall Du städa Din uppläggningsplats.

2.7         Pallnings- och täckmateriel, som ej tas hem och som inte kommer att användas under säsongen, skall märkas med namn och flyttas till plats, som hamnfogden anvisar. Pallnings- och täckmateriel som lämnas kvar på uppläggningsplatsen kan komma att brännas eller bortforslas.

2.8         Alla båtar upplagda på varvsområdet skall vara sjösatta senast 1 juni och får läggas upp tidigast 1 september. Detta är ett krav inskrivet i arrendeavtalet mellan markägaren och klubben.

2.9         Om du säljer eller köper båt, som ligger upplagd inom området, skall du meddela detta till hamnfogden.

2.10     Hamnfogde han rätt att inom klubbens område flytta båt vars ägare är okänd eller då uppmaning till båtens ägare att flytta den inte efterkommes.

2.11     Hamnfogde har rätt att i alla fall där risk för skada föreligger på medlems bekostnad byta ut bristfälliga anordningar.

2.12     Belysning, maskiner och skarvsladdar som används vid rustningsarbete skall vara godkända för utomhusbruk. Kablar som används skall ha en area om minst 3×1,5 mm2. Max 1000 watt får tas ut ur varje uttag.

2.13     Vid användning av värmare bör dessa vara av typ kupévärmare med PTC element (tillverkad efter 1996), fläkt,  överhettningsskydd och termostat. Om värmaren är av annan typ får den inte lämnas utan tillsyn.

2.14     Strömuttag får göras om utkvitterad elmätare används. Förbrukad mängd ska rapporteras enligt kassörens anvisningar.  Strömmen kommer sedan att debiteras båtägaren med det av styrelsen fastställda KW/h-priset. Hamnfogde har rätt att meddela närmare anvisningar om strömuttag och neka användning om hen bedömer att det finns skäl för detta. Hamnfogde har rätt att koppla bort kablar utan elmätare.

3.           HAMNOMRÅDE

Hamnfogden skall i samråd med styrelsen ta beslut i nedanstående:

3.1         Hamnfogden fördelar och omfördelar båtplatser efter kölista och medlemmars behov och klubbens tillgång till platser i samråd med styrelsen.

3.2         Medlem som innehar båtplats och betalt hela depositionsbeloppet, men som inte alls avser att använda sin plats under en hel säsong skall snarast anmäla detta till hamnfogden. Hamnfogden              kan då, efter samråd i styrelsen, upplåta platsen permanent till en annan båtägande medlem. Den medlem, som på detta sätt tillfälligt har avstått sin båtplats, skall vid förnyat behov av       plats, ha förtur.    

3.3         Båtplats får inte utan hamnfogdens godkännande uthyras eller utlånas. Medlem som bryter mot detta riskerar att förlora sin rätt till såväl båtplats som förtur i kön. Uthyrning eller utlåning av              båtplats får endast ske till den som är medlem i OBK.

3.4         Om en båtplats inte har använts av en medlem under två år, har klubben rätt att ta tillbaka platsen.

3.5         Inom klubbens område får båtar inte vara förtöjda mellan 2 november och 31 mars utan tillstånd från Hamnfogde. 

3.6         Vid förtöjning får inte karbinhakar användas. Som riktmärke för förtöjning gäller de rekommendationer som utfärdas av försäkringsbolagen. Om anvisningarna inte följs har hamnfogden rätt                att på båtägarens bekostnad ordna förtöjningarna enligt föreskrifterna.

3.7         Personlig förtöjningsmateriel (tampar, fjädrar etc.) skall, efter upptagningen, tas bort från bryggan och bommarna eller åtminstone ”läggas upp på ett ordnat och snyggt sätt”. 

3.8         Lämna inte båten vid servicebryggan eller mastkranen utan tillsyn. Om båten av någon anledning måste lämnas där, skall ägaren ange namn, telefonnummer och anledning väl synligt.

3.9         Vid av- och påmastning skall båt och rigg vara förberedda innan båten tas till mastkranen. Ansättning av riggen skall inte göras vid mastkranen.

3.10       Jollar och roddbåtar som ligger längs bryggan eller vid flytbryggan skall vara märkta med namn och adress.

3.11       Alla båtar bör bära OBK:s dekal och/eller standert.

3.12       Uppsägning av båtplats skall ske till hamnfogden. Sedan sköter hamnfogden och övriga styrelsen upplåtelsen till annan medlem. Den depositionsavgift som medlemmen betalt skall                          återbetalas senast när den nye platsinnehavaren betalt sin deposition.

3.13       Avgifter för bryggplats, exklusive personliga förtöjningsanordningar, beslutas av årsmötet.

3.14       Reparation av bryggor, grindar, landgångar och bommar bekostas och utföres gemensamt.

4.           ARBETSPLIKT

 4.1      Båtägare med sommarplats har 5 timmar arbetsplikt. Båtägare med vinterplats har 5 timmar arbetsplikt. Utebliven arbetsplikt debiteras respektive båtägare med rådande avgift per timme. Avgift per utebliven timme beslutas av årsmötet. Följande är obligatoriskt för båtägare med vinterplats och ingår inte i arbetsplikten:

          *  Förberedelse inför torrsättning

          *  Gemensam torrsättning

          *  Gemensam sjösättning

          *  Städdag efter sjösättning 

 4.2     Arbete som utförs för klubben på ideell basis betraktas som arbetsplikt, men måste godkännas av styrelsen för att kunna tillgodoräknas. Enskilda styrelsemedlemmar som kan godkänna arbetsplikt är hamnfogdar och vice hamnfogdar samt kassör. Arbetsuppgifter som kan (efter godkännande) tillgodoräknas som arbetsplikt inkluderar bland annat målning, gräsklippning och annat underhållsarbete men även administrativa, organisatoriska och sociala aktiviteter som styrelsearbete, fest och förplägnad och ungdomsaktiviteter. Styrelsen publicerar listor över arbete som behöver utföras på hemsidan och på klubbhusets anslagstavla. Listorna uppdateras kontinuerligt. Arbetspliktiga medlemmar bokar arbetsuppgifter genom att kontakta ansvarig hamnfogde eller kassör. Alla båtägande medlemmar uppmuntras att själva identifiera lämpliga arbetsuppgifter att utföra efter samråd med hamnfogde eller kassör. Exempel på återkommande gemensamma aktiviteter som räknas som arbetsplikt är höst och vårstädning av Björnö.

5.Miljö


5.1     Varje medlem har ansvar för att omhänderta eget miljöfarligt avfall, såsom oljor, lösningsmedel, köldblandningar och färgrester. Allt miljöfarligt avfall ska transporteras och tas om hand på korrekt sätt. Varje båtägare ansvarar för att endast färger som är godkända för Östersjön används vid bottenmålning.

5.2     Klubbens miljöpolicy och innehållande miljöregler är utformade för att ta hänsyn till miljön och minska klubbens miljöpåverkan. Klubbens miljöpolicy och miljöregler ska följas av alla medlemmar i klubben.

5.3     Från och med år 2021 får båtar som är byggda år 1995 eller tidigare inte sjösättas utan uppvisande av intyg* på att botten är fri från TBT. Hamnfogde får neka sjösättning vid misstanke om att otillåten färg finns på båten. * Godkända intyg: mät- sanerings- eller klubbintyg.

5.4     För nytillkomna båtar som kommer till klubben senare än år 2020 och som är byggda 1995 eller tidigare, eller som importerats begagnade från utlandet, måste oberoende mät- eller saneringsintyg uppvisas som bekräftar att båten är TBT-fri. Detta gäller såväl nya medlemmar som befintliga medlemmar som byter båt.

5.5     Vid sanering av båtskrov på klubbens område måste saneringsmetod och tillvägagångssätt godkännas av styrelsen. Detta för att säkerställa att alla miljö- och hälsokrav uppfylls.

Revisionshistorik

2020-09-02 (uppdatering mht till miljö)

2020-03-11 (uppdaterat mht till miljö, stöttor, el arbetsplikt m.m.)

2017-02-18 (lagt till stycke 4 ang arbetsplikt)

2015-05-03 (andra omröstning och därmed antagen)

2015-02-07 (första omröstning om ändring av 2.1 och 2.2)

2010-01-19 (andra omröstning och därmed godkänd)