Miljöpolicy

Inledning

Miljöpolicyn är utformad för att ta hänsyn till miljön och minska klubbens miljöpåverkan. Detta för att bidra till att bibehålla ett levande hav och närområde. Klubbens miljöpolicy och miljöregler ska följas av alla medlemmar i klubben. Miljöreglerna är en del av klubbens miljöpolicy. Eftersom Oaxens båtklubb är medlem i SBU gäller även de regler som antagits i SBU:s miljöprogramy för klubben och dess medlemmar.

SBU:s miljöprogram

Målsättning

Klubbens målsättning med miljöpolicyn är att minska klubbens och medlemmarnas miljöpåverkan vid båtnyttjande och underhållsarbeten. Områden som miljöpolicyn behandlar är:

Minska tillförsel av näringsämnen till sjöar och hav
Klimatpåverkan
Minska kemikalieanvändningen
Båtbottenfärger
Hänsyn och förebyggande arbete

Arbetsgång

Klubbens arbetsgång för att uppnå målsättningen är:

Klubben har en miljöpolicy där viktiga miljöfrågor lyfts fram. I miljöpolicyn ingår miljöregler som alla medlemmar i klubben ska följa.
Klubben har ett miljöombud som arbetar på uppdrag av styrelsen.
Klubben har en aktiv dialog med myndigheter och andra intressenter.
Klubben informerar alla medlemmar om miljöpolicyn, miljöreglerna och skyldigheterna att följa dessa. Informationen sker genom information till nya medlemmar vid inträde i klubben, information på medlemsmöten minst två gånger om året samt information på klubbens hemsida.
Medlemmarna är å sin sida skyldiga att ta del av och följa informationen och reglerna i miljöpolicyn.

MILJÖREGLER

Oaxens båtklubb

Material

Endast av myndigheter godkända båtbottenfärger (för ostkusten) och andra kemikalier får användas.  

Bottenmålning ska helst undvikas helt för att minska utsläppen av gifter.
Målas botten rekommenderas att hårda färger används, då dessa bidrar mindre till giftspridning.
 Bottenfärg som används måste vara godkänd på ostkusten. En lista över biocidfärger som fortfarande är tillåtna i Östersjön, finns på kemikalieinspektionens hemsida. Lista för 2024
Använd helst miljöcertifierade produkter vid val av rengöringsmedel, oljor och andra produkter.

Tips:

Miljöoljor rekommenderas före mineraloljor.
Järnmönja används som ersättare till blymönja.
Akrylatbensin förordas för bensinmotorer.
Miljöglykol/”grön glykol” (propylenglykol) bör användas istället för ”vanlig” etylenglykol som är giftig.

Arbetsmetoder

Torrskrapning föredras före våtslipning och högtryckstvätt. Torrskrapning ökar möjligheten att samla upp det giftiga avfallet och minska kemikalier spridningen.
Sanering av båtskrov måste utföras på korrekt sätt och allt borttaget material behöver samlas upp och behandlas som farligt avfall. Tillvägagångssättet vid sanering beror dels på vilka ämnen som ska saneras. Informera styrelsen eller miljöombudet om du planerar att sanera din båt.

Oljor och bränslen

Glykol, olja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet!
Avfall och spill ska samlas ihop och kastas vid en miljöstation för farligt avfall.
Vid arbete med motorn ska åtgärder tas för att minimera spill på mark och i vatten. Exempelvis genom att trasor läggs ut som kan suga upp spill.
Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar till att hålla nere bensinförbrukningen.
Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus.
Vid stora eller akuta utsläpp av olja eller andra föroreningar till vatten kontakta Räddningstjänsten, telnr 112 och meddela Södertälje kommuns miljökontor.

Avfall

Klubbens avfallshantering följer de lagar och förordningar som gäller. Alla medlemmar ansvarar för att ta hand om allt sitt avfall på ett korrekt sätt.
Medlemmarna ska ta hand om sitt avfall och lämna detta vid en miljöcentral.
Medlemmarna ska ta hand om sitt farliga avfall. Vara noga med att allt samlas ihop och transporteras till en miljöcentral på korrekt sätt.
Farligt avfall får inte spädas.
Latrintömning ska ske till tankar avsedda för detta. Det är sedan 2015 förbjudet att tömma båtlatrin på svenskt sjöterritorium.
Medlemmarna ska hålla rent och snyggt på klubbens område, men även ta hänsyn till de övriga platser som besöks under båtsäsongen. Personligt skräp samlas alltid ihop och slängs på lämplig plats.
 Vid slipning, skrapning och liknande ska underliggande mark skyddas med presenning och uppsamlade färgrester transporteras till en miljöstation för farligt avfall.