Elsäkerhetspolicy

Inledning

Elsäkerhetslagen från juli 2017 ställer krav på alla som äger en elanläggning. Det gäller dej som äger en fastighet, det gäller företag och naturligtvis även vår båtklubb. Lagens syfte är som det låter – säkra elanläggningar.
Elanläggningen på Oaxens båtklubb är i korthet starkströmskablar i mark, elskåp, fast el på bryggor och el i klubbhus. Fasta installationer.

Målsättning

Målsättning med denna policy att klargöra:

-Ansvar för el på båtklubben.

-Förklara hur vi ser till att anläggningen är säker dvs hur vi arbetar med fortlöpande tillsyn.

-Förklara hur vi anmäler och åtgärdar brister kopplade till elsäkerhet.

Ansvar, arbetsgång och regler

Huvudansvar för elanläggningen ska enligt elsäkerhetslagen vara knutet till en person, det ska finnas en ”innehavare av elanläggning”. Ansvaret ska tydligt framgå och vara känt i båtklubben. Det kan inte vara allas ansvar. Innehavaren kan var en fysisk person till exempel en medlem i klubben eller extern person. Det kan även vara en juridisk person det vill säga ett företag inom till exempel elinstallation.
Hur Oaxens båtklubb väljer att organisare detta ansvar kan variera över tiden men det ska framgå på klubbens hemsida.
På Oaxens Båtklubb kallas innehavaren även för elansvarig.

Innehavaren/elansvarig ansvarar för att det i Oaxens båtklubb:

-Anläggningen och den elektriska utrustningen som hör till den är säkra att arbeta på och vistas vid.

-Anläggningen fungerar väl med sin omgivning och inte orsakar störningar.

-Fortlöpande kontrollera sin anläggning och utrustning, och åtgärda brister.

-Fastställa rutiner för den fortlöpande kontrollen.

-Tillhandahålla information om anläggningen till den som ska arbeta på den.

-Se till att alla som arbetar på anläggningen har rätt kompetens för arbetet. 

-Se till att anläggningen har korrekt märkning och dokumentation, samt har den skyltning som krävs enligt regelverket

Alla medlemmars ansvar:

Som medlem och använder av el på båtklubben har även du ett ansvar som kan sammanfattas i följande punkter:

-Utrustning som kopplas in på elanläggningen (handverktyg, båtar, högtryckstvättar mm) ska vara godkänd och säker.

-Du utövar fortlöpande egenkontroll av din utrustning det vill säga du ser till att den inte är skadad och att den är synligt OK.

-Om du ser en brist på båtklubbens elanläggning eller misstänker ett fel är du ansvarig att meddela innehavaren/elansvarig.

2023-09-10 M.Ruda