Ordningsregler

Ordningsregler

Ordningsregler

                                                           ORDNINGSREGLER           Reviderad 2019-03-14

                                för OBK:s hamn- och varvsområde vid Skanssundet 

 

1.      ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1       Var aktsam om våra gemensamma tillhörigheter. Om du av oaktsamhet skadar dem, blir du ersättningsskyldig. För vår gemensamma trevnad, håll rent omkring Dig! Alla personliga sopor och avfall skall tas med hem! 

1.2       Varje medlem har ansvar för att omhänderta eget miljöfarligt avfall, såsom oljor, lösningsmedel, köldblandningar och färgrester. Allt miljöfarligt avfall ska transporteras och tas om hand på korrekt sätt. Varje båtägare ansvarar för att endast färger som är godkända för Östersjön används vid bottenmålning.

 1.3       Se till att grindar och dörrar hålls låsta. Släpp inte in obehöriga inom OBK:s område. Nyckeln får INTE överlåtas eller kopieras.

 1.4       Bilparkering är inte tillåten framför väg till bryggan eller på upptagnings- och sjösättningsrampen.

1.5       Kör bil på ett sådant sätt att Du undviker att skada utlagda slangar och sladdar med tillhörande kopplingar!

1.6         Håll dig underrättad genom att läsa anslagstavlan på klubbhuset och klubbens hemsida.

1.7         Glöm inte att meddela hamnfogden eller någon annan i styrelsen vid förändring av Ditt båtägande eller medlemskap.

 

2            VARVSOMRÅDE

2.1         Medlem som utnyttjar tilldelad uppläggningsplats har rätt till uppläggning efterföljande vintersäsong. Denna rätt kan av medlemmen sägas upp senast den 1 september. Därefter blir den bindande och medlemmen blir debiterad uppläggningsavgift även om platsen inte utnyttjas. Annan medlem bereds uppläggningsplats i mån av utrymme. Hamnfogden administrerar kölistan och bestämmer turordningen.

2.2       Upptagning och sjösättning sker samordnat och rationellt under de dagar som styrelsen bestämmer. Tid och turordningslistor iordningställs av hamnfogde eller av styrelsen utsedd person i eller utanför styrelsen. Listan skall finnas på hemsidan samt på anslagstavlan vid klubbhuset. Eventuella fel i dessa listor skall snarast meddelas till hamnfogden eller styrelsen. Upptagning/sjösättning på andra dagar än de av styrelsen beslutade skall godkännas av hamnfogden.

2.3         Den dag du sjösätter eller tar upp din båt skall alla Dina förfallna avgifter till klubben vara betalda och Du skall på begäran kunna visa upp försäkringsbrev på giltig båtförsäkring. De regler och anvisningar som hamnfogden och hans medhjälpare meddelar skall Du rätta dig efter, så att arbetet går snabbt och säkert!

2.4         Hamnfogden kan vägra upptagning om uppläggningsmaterielen bedöms som undermålig.

2.5         Se till att Ditt pallningsmateriel finns uppställd på anvisad plats vid avlastningen av Din båt, annars sätts den tillbaka i sjön igen!

2.6         Efter sjösättningen skall Du städa Din uppläggningsplats.

2.7         Pallnings- och täckmateriel, som ej tas hem och som inte kommer att användas under säsongen, skall märkas med namn och flyttas till plats, som hamnfogden anvisar. Pallnings- och täckmateriel som lämnas kvar på uppläggningsplatsen kan komma att brännas eller bortforslas.

2.8         Alla båtar upplagda på varvsområdet skall vara sjösatta senast 1 juni och får läggas upp tidigast 1 september. Detta är ett krav inskrivet i arrendeavtalet mellan markägaren och klubben.

2.9         Om du säljer eller köper båt, som ligger upplagd inom området, skall du meddela detta till hamnfogden.

2.10     Hamnfogde han rätt att inom klubbens område flytta båt vars ägare är okänd eller då uppmaning till båtens ägare att flytta den inte efterkommes.

2.11     Hamnfogde har rätt att i alla fall där risk för skada föreligger på medlems bekostnad byta ut bristfälliga anordningar.

2.12     Belysning, maskiner och skarvsladdar som används vid rustningsarbete skall vara godkända för utomhusbruk. Kablar som används skall ha en area om minst 3x1,5 mm2. Max 1000 watt får tas ut ur varje uttag.

2.13     Vid användning av värmare bör dessa vara av typ kupévärmare med PTC element (tillverkad efter 1996), fläkt,  överhettningsskydd och termostat. Om värmaren är av annan typ får den inte lämnas utan tillsyn.

2.14     Strömuttag får göras under kortare tid vid exempelvis laddning av batterier eller då värme behövs vid torkning av färg. Sätt en lapp på kabeln med information om varför el behövs eller kontakta hamnfogden. Finns inget meddelande, eller om eluttaget sker dagar i sträck, kommer strömmen att stängas av. Om du har behov av att använda ström kontinuerligt går detta att arrangera efter överenskommelse med hamnfogde. En riskbesiktning kommer då att utföras samt att en elmätare kopplas in för att mäta strömförbrukningen. Det åligger båtägare att senast 1 maj informera hamnfogde om strömförbrukningen. Strömmen kommer sedan att debiteras båtägaren med det av klubben fastställda KW/h-priset. Hamnfogde har rätt att neka långtidsanvändning om han bedömer att det finns skäl för detta.

 

 

3.           HAMNOMRÅDE

            Hamnfogden skall i samråd med styrelsen ta beslut i nedanstående:

 

3.1         Hamnfogden fördelar och omfördelar båtplatser efter kölista och medlemmars behov och klubbens tillgång till platser i samråd med styrelsen.

3.2         Medlem som innehar båtplats och betalt hela depositionsbeloppet, men som inte alls avser att använda sin plats under en hel säsong skall snarast anmäla detta till hamnfogden. Hamnfogden              kan då, efter samråd i styrelsen, upplåta platsen permanent till en annan båtägande medlem. Den medlem, som på detta sätt tillfälligt har avstått sin båtplats, skall vid förnyat behov av                    plats, ha förtur.    

 

3.3         Båtplats får inte utan hamnfogdens godkännande uthyras eller utlånas. Medlem som bryter mot detta riskerar att förlora sin rätt till såväl båtplats som förtur i kön. Uthyrning eller utlåning av              båtplats får endast ske till den som är medlem i OBK.

3.4         Om en båtplats inte har använts av en medlem under två år, har klubben rätt att köpa tillbaka platsen.

3.5         Inom klubbens område får båtar inte vara förtöjda mellan 2 november och 31 mars. Detta är ett krav inskrivet i arrendeavtalet mellan markägaren och klubben.

3.6         Vid förtöjning får inte karbinhakar användas. Som riktmärke för förtöjning gäller de rekommendationer som utfärdas av försäkringsbolagen. Om anvisningarna inte följs har hamnfogden rätt                att på båtägarens bekostnad ordna förtöjningarna enligt föreskrifterna.

3.7         Personlig förtöjningsmateriel (tampar, fjädrar etc.) skall, efter upptagningen, tas bort från bryggan och bommarna eller åtminstone ”läggas upp på ett ordnat och snyggt sätt”. Bommarna på                den fasta träbryggan tas loss och läggs upp på bryggan vid en gemensam insats företrädesvis i samband med båtupptagningen, dock senast den 14 november. Bommarna till flytbryggorna                  får ligga kvar i sjön.

3.8         Lämna inte båten vid servicebryggan eller mastkranen utan tillsyn. Om båten av någon anledning måste lämnas där, skall ägaren ange namn, telefonnummer och anledning väl synligt.

3.9         Vid av- och påmastning skall båt och rigg vara förberedda innan båten tas till mastkranen. Ansättning av riggen skall inte göras vid mastkranen.

3.10       Jollar och roddbåtar som ligger längs bryggan eller vid flytbryggan skall vara märkta med namn och adress.

3.11       Alla båtar bör bära OBK:s dekal och/eller standert.

3.12       Uppsägning av båtplats skall ske till hamnfogden. Sedan sköter hamnfogden och övriga styrelsen överlåtelsen till annan medlem. Den depositionsavgift som medlemmen betalt skall                          återbetalas snarast, dock senast när den nye platsinnehavaren betalt sin deposition.

3.13       Avgifter för bryggplats, exklusive personliga förtöjningsanordningar, beslutas av årsmötet.

3.14       Reparation av bryggor, grindar, landgångar och bommar bekostas och utföres gemensamt.

 

4.           ARBETSPLIKT

 4.1      Båtägare med sommarplats har 4 timmar arbetsplikt.
           Båtägare med vinterplats har 4 timmar arbetsplikt.
           Utebliven arbetsplikt debiteras respektive båtägare med rådande avgift per timme.
           Avgift per utebliven timme beslutas av årsmötet. Följande är obligatoriskt för båtägare med vinterplats och ingår inte i arbetsplikten.

 

          *  Förberedelse inför torrsättning
          *  Gemensam torrsättning
          *  Gemensam sjösättning
          *  Städdag efter sjösättning

 

 4.2     Arbete som utförs för klubben på ideell
          basis betraktas som arbetsplikt, men måste
          godkännas av styrelsen för att kunna
          tillgodoräknas. Enskilda styrelsemedlemmar
          som kan godkänna arbetsplikt är hamnfogdar
          och vice hamnfogdar samt kassör.
          Arbetsuppgifter som kan (efter godkännande)
          tillgodoräknas som arbetsplikt inkluderar
          bland annat målning, gräsklippning och annat
          underhållsarbete men även administrativa,
          organisatoriska och sociala aktiviteter som
          styrelsearbete, fest och förplägnad och
          ungdomsaktiviteter.
          Styrelsen publicerar listor över arbete som
          behöver utföras på hemsidan och på
          klubbhusets anslagstavla. Listorna uppdateras
          kontinuerligt. Arbetspliktiga medlemmar
          bokar arbetsuppgifter genom att kontakta
          ansvarig hamnfogde eller kassör. Alla
          båtägande medlemmar uppmuntras att själva
          identifiera lämpliga arbetsuppgifter att utföra
         efter samråd med hamnfogde eller kassör.
         Exempel på återkommande gemensamma
         aktiviteter som räknas som arbetsplikt är höst och
         vårstädning av Björnö.

 

Revisionshistorik

2017-02-18 (lagt till stycke 4 ang arbetsplikt)

2015-05-03 (andra omröstning och därmed antagen)

2015-02-07 (första omröstning om ändring av 2.1 och 2.2)

2010-01-19 (andra omröstning och därmed godkänd)

 

 

Fakta - Hamnen

Hamnen ligger på den västra sidan av Skansholmen. Vi har plats för ca 55 båtar, både vid brygga och på land, under vintern. På klubben finns ingen fast kran utan vi sjösätter med mobilkran på fasta datum både vår och höst. Inga båtar får ligga i vår hamn efter upptagningen enligt gällande avtal med markägaren. Vad det gäller upptagning har vi en maxgräns på 12 ton.

 

Hamnfogde: Jonny Särås

Vice Hamfogde: Ewa Löfgren

Arbeten Hamnen

Arbetsuppgifter Hamnen

Det finns alltid arbetsuppgifter att göra. Vill du göra rätt för dig och arbeta av din arbetsplikt ? Kontakta hamnfogdarna !

Kontakta Jonny 076-1090303 eller Ewa 0703-775505